Klub policajnej histórie Lučenec


Reflexia účasti žandárstva v odboji

Väčšina žandárskych staníc sa zapojila do spolupráce s partizánmi a ilegálnymi pracovníkmi.“
„...čs. orientovaná buržoázia a vyššie žandárske veliteľstvo nemali záujem na masovejšom rozvoji partizánskej činnosti, predsa sa snažili zahladzovať a zamlčovať  existenciu partizánov... Často najmä z vlastného záujmu, aby ... Neboli prinútení k bojovým zrážkam.“
 img005

Vydanie, 1975 :

Neupiera masové zapojenie žandárstva ani jeho demokratické zmýšľanie, pozornosť upriamuje len na komunisticky orientovaných žandárov.

„Dôstojnícke kádre četníctva ... Inklinovali k „občianskemu“ táboru, s ním aj pred SNP nadväzovali styky a spolupracovali.“
„Vyše tisíc žandárov sa pridalo k povstaniu aj so svojím hlavným veliteľstvom.“
 img006

1. vydanie (1964) :
    žandárstvo prakticky nespomína
2. vydanie (1970) : 14 hesiel


V roku 1966 navštívil historik J. Jablonický gen. Bodického
 img007

Vydanie 1969 :
popisuje objektívne a zoširoka účasť žandárstva  v povstaní (komunisticky aj demokraticky orientované prúdy)
 img008

img009
 

Joomla templates by a4joomla