Klub policajnej histórie Lučenec

 

Predmet činnosti

a) Združenie je nepolitická, dobrovoľná, záujmová, kultúrno-spoločenská nezávislá organizácia, združujúca priaznivcov policajnej histórie a histórie bezpečnostných zborov pôsobiacich na teritóriu strednej Európy s dôrazom na územie Slovenska.

b) Združuje zberateľov uniforiem, výstrojných súčiastok a dobového vybavenia so zameraním najmä na policajnú históriu alebo históriu bezpečnostných zborov.

c) Organizovanie spomienkových a pietnych akcií, prednášok, besied, krátkodobých výstav a expozícií týkajúcich sa uvedenej problematiky.

d) Navštevovanie stretnutí zberateľov policajných insígnií, policajných alebo bezpečnostných múzeí a iných miest súvisiacich s policajnou respektíve s bezpečnostnou históriou všeobecne.

Charakter združenia

a) Klub policajnej histórie Lučenec (ďalej len KPH Lučenec) vyvíja svoju činnosť na demokratických princípoch a pri tejto svojej činnosti sa riadi zákonmi a platným právnymi predpismi Slovenskej republiky, ako i štátu v ktorom práve vykonáva svoju činnosť, pričom spolupracuje so štátnymi orgánmi, orgánmi územnej správy a samosprávy, ozbrojenými bezpečnostnými zbormi ako aj s  fyzickými a právnickými osobami.

b) Klub policajnej histórie Lučenec (KPH Lučenec) nie je politická strana ani politické hnutie, nie je založený na zárobkovú činnosť. Nie je náboženskou alebo cirkevnou spoločnosťou, neprejavuje sympatie k hnutiam, ktoré násilím, hrozbou násilia alebo hrozbou inej ťažkej ujmy smerujú k potláčaniu základných ľudských práv a slobôd, nepodporuje ani nepropaguje skupiny osôb, ktoré násilím, hrozbou násilia alebo hrozbou inej ťažkej ujmy smerujú k potlačeniu základných ľudských práv a slobôd. KPH Lučenec nepodporuje, ani nepropaguje akúkoľvek rasovú, náboženskú, politickú či inú diskrimináciu, nespolupracuje a nesympatizuje s organizáciami, skupinami alebo osobami sympatizujúcimi, podporujúcimi alebo šíriacimi rasovú, náboženskú, politickú či inú diskrimináciu.

Ciele združenia:

a) Získavanie, sústreďovanie a vyhodnocovanie materiálov o policajnej histórii respektíve histórii bezpečnostných zborov strednej Európy s dôrazom na územie Slovenska

nadväzovanie kontaktov s osobami, ktoré priamo pôsobili v policajných alebo bezpečnostných zboroch na území Slovenska a sústreďovanie informácií o ich činnosti v týchto zboroch,

b) Združovanie zberateľov uniforiem, výstrojných súčiastok a dobového vybavenia so zameraním najmä na policajnú históriu alebo históriu bezpečnostných zborov.

c) Organizovanie spomienkových akcií, prednášok, besied, krátkodobých výstav a expozícií týkajúcich sa uvedenej problematiky a následná prezentácia historických zistení širokej verejnosti.

d) Navštevovanie stretnutí zberateľov policajných insígnií, policajných alebo bezpečnostných múzeí a iných miest súvisiacich s policajnou respektíve s bezpečnostnou históriou všeobecne.

e) Organizovanie dobrovoľných akcií zameraných na udržiavanie pamiatok (pomníky, hroby, policajná technika, pamätné miesta a pod.) spojených s históriou polície alebo bezpečnostných zborov na území súčasného Slovenska

f) Nadväzovanie, udržiavanie a rozvíjanie spolupráce s historickými klubmi a spolkami podobného zamerania na území Slovenskej republiky a v zahraničí za účelom výmeny skúseností, informácií a spoločného organizovania podujatí,

g ) Rozvíjanie spolupráce s odbornými inštitúciami, orgánmi štátnej správy a inými štátnymi a neštátnymi organizáciami na území Slovenskej republiky a v zahraničí, ktoré sa zaoberajú policajnou históriou alebo históriou bezpečnostných zborov

h) Vyhľadávanie a zbieranie policajnej a bezpečnostnej výstroje a výzbroje a doplnkov za účelom zabezpečenia ich reštaurovania, výroby ich replík a ich sústreďovanie na zberateľské, divadelné, filmové, muzeálne alebo iné obdobné účely, a to aj v spolupráci s oprávnenými fyzickými a právnickými osobami,

ch) Vytváranie rekonštruovaných historických policajných alebo bezpečnostných jednotiek, za účelom prezentácie ich výstroje, výzbroje a činnosti v danom historickom období, a to účasťou na vyššie uvedených podujatiach tohto článku,

i) Zberateľstvo, rekonštrukcia a reštaurovanie historickej policajnej alebo bezpečnostnej techniky, ich funkčných replík, vrátane kolesovej techniky,

j) Publikačná činnosť súvisiaca s predmetom činnosti KPH Lučenec

Joomla templates by a4joomla