Klub policajnej histórie Lučenec

     Kriminálna služba bola v štátnych policajných úradov zriadená v bezpečnostných oddeleniach. Tu pôsobili vedľa potrebného počtu úradníkov s právnickým alebo stredoškolským vzdelaním aj potrebný počet detektívov.

Na dedinách vykonávali od konca dvadsiatich rokov minulého storočia pátranie v závažných prípadoch v četníckych /žandárskych/ pátracích staniciach, ktoré vtedy riadilo ÚSTREDNÉ ČETNÍCKE /ŽANDÁRSKE/ PÁTRACIE ODDELENIE so sídlom v Prahe. Celý rast a pohyb kriminality bol na základe povinných správ a hláseniach kontrolovaný VŠEOBECNOU KRIMINÁLNOU ÚSTREDŇOU v Prahe. Tento úrad disponoval zodpovedajúcimi laboratóriami /rôznymi technickými, chemickými, daktyloskopickými/ , viedol antropometrické zbierky, kartotéky páchateľov, ústredný album fotografií a pod. Súčasne jej bolo pridelených aj potrebný počet súdnych znalcov, ktorí vydávali odborné /kriminálno-technické/ posudky podriadenému kriminalistickému aparátu a trestným súdom. Úrad už v tej dobe mal zriadenú ústredňu pre stíhanie obchodu s narkotikami, ústredňu pre obchod s deťmi a ženami, ústredňu pre falšovanie peňazí a pod. Všeobecná kriminálna ústredňa spolupracovala taktiež s vedeckými pracoviskami univerzít a vysokých škôl, ktoré podávali príslušné odborné posudky ku konkrétnym prípadom. Ústredňa vydávala za účelom poskytovania informácií celému domácemu bezpečnostnému aparátu ako aj zahraničným úradom dva listy a to ÚSTREDNÝ POLICAJNÝ VESTNÍK a POLICAJNÝ OZNAMOVATEĽ. So všeobecnou kriminálnou ústredňou bolo v každodennom kontakte aj Ústredné četnícke /žandárske/ pátracie oddelenie.

     Pracovníci kriminálnej služby /detektívy/ do konca roku 1939 používali aj pri svojej práci tzv. služobné odznaky príslušného zboru neuniformovanej stráže bezpečnosti. Každý štátny policajný úrad mal v spodnej časti odznaku uvádzané číslo a názov mesta, kde tento úrad sídlil. Tieto odznaky neboli číslované centrálne ministerstvom vnútra, ale v rámci konkrétneho úradu. Istú výnimku tvorili len odznaky, ktoré boli vydané detektívom na Podkarpatskej Rusi, kde na nich nebolo uvedené mesto, ale krajina. Tieto odznaky boli vyrábané vo viacerých prevedeniach. Po celú dobu používania nebola vydaná žiadna norma, ktorá by upravovala ich nosenie, alebo celkový vzhľad.

 

odznakKS1

odznakKS

 

 

Odznaky kriminálnej služby používané do konca roku 1939

 

odznakKS2

Odznaky kriminálnej služby používané do konca roku 1939

 

odznakKS3

Odznak kriminálnej služby ČSSR používaný do roku 1990

 

odznakKP

 

 

 

Odznak kriminálnej polície PZ SR používaný od roku 1990

 

 

Joomla templates by a4joomla