Klub policajnej histórie Lučenec

 

     "KLUB POLICAJNEJ HISTÓRIE" si Vás dovoľuje požiadať o podporu nášho občianskeho združenia formou Vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2% zapladenej dane.

     Určite každý z Vás si položí otázku na aký účel by sme chceli získané financie využiť? Cieľ využitia získaných prostriedkov sme si v našom občianskom združení stanovili už dávnejšie. Je to predovšetkým postavenie pamätníka príslušníkom ozbrojeného bezpečnostného zboru , ktorí položili svoj život pri výkone služby na území Slovenskej republiky.

     Do dnešných dní sa nám podarilo zosumarizovať 216 mien príslušníkov ozbrojeného bezpečnostného zboru, ktorí zahynuli pri výkone služby na území nášho štátu od roku 1918 do súčasnosti. V časovom horizonte cca do konca mesiaca apríl 2016 by sa virtuálny pamätník s menami týchto príslušníkov mal objaviť na stránke nášho združenia a do konca mesiaca november 2016 máme v úmysle postaviť v krásnej slovenskej prírode kamenný pamätník s menami padlých kolegov.

     A prečo práve v lone slovenskej prírody? Na túto otázku je odpoveď veľmi jednoduchá. Čistá slovenská príroda je čistá tak ako srdcia padlých príslušníkov a je absolútne irelevantné v akej dobe a režime slúžili. Každý jeden z nich prisahal, že bude chrániť česť, spravodlivosť a bezpečnosť našej krajiny a preto si takýto pamätník určite zaslúžia. Veď to neboli len čísla, ale predovšetkým otcovia, manželia, synovia...

     Ak sme Vás aspoň trochu našou myšlienkou zaujali, poprosíme Vás aby ste premýšľali o tom, komu svoje 2% zaplatenej dane poukážete. A keby ste sa rozhodli, že podporíte naše občianske združenie boli by sme Vám za to úprimne a srdečne vďační.

 

Klub policajnej histórie Lučenec,
Ulica Ľudmily Podjavorinskej č. 8, Lučenec,
IČO: 42309671

Tlačivo na stiahnutie

 

 

 

      Počet členov je neobmedzený. Členom klubu sa môže stať každý , kto má záujem o činnosť v KPH Lučenec. Za asociovaného člena prijíma predsedníctvo KPH Lučenec. Za riadneho člena prijíma členská schôdza. V prípade odmietnutia prijatia za asociovaného člena  má uchádzač právo odvolať sa do 15 dní na členskú schôdzu klubu, ktorá  rozhodne s konečnou platnosťou. V prípade neprijatia za riadneho člena, má asociovaný člen právo požiadať o riadne členstve v nasledujúcom kalendárnom roku.
Členstvo v klube môže byť riadne, asociované a čestné.

 

Riadne členstvo   

Riadnymi členmi sú tí členovia KPH Lučenec, ktorí sa nimi stali do 01.10.2013 a osoba, ktorá sa:
    a) stotožňuje so stanovami KPH Lučenec, čo potvrdí písomne v prihláške ,
    b) dovŕšil vek 18 rokov,
    c) nepodniká v oblastiach podobných predmetu činnosti KPH Lučenec ani nie je štatutárnym zástupcom právnickej osoby, ktorá v týchto oblastiach podniká
    d) je bezúhonný a v minulosti nebol právoplatne odsúdený za spáchanie úmyselného trestného činu,     

Riadnym členom sa od 01. 10. 2013  môže stať len asociovaný člen, po troch rokoch asociovaného členstva za nasledovných podmienok:
   a) Každoročná aktívna účasť  na podujatiach   usporiadaných KPH Lučenec.
   b) Dodržiavanie stanov a interných aktov riadenia KPH Lučenec

Riadni členovia majú právo hlasovať, voliť a byť volení do orgánov KPH Lučenec.


Asociované členstvo

1. Asociovaným členom sa môže stať záujemca, ktorý sa stotožňuje so stanovami KPH Lučenec, čo potvrdí písomne v prihláške. O prijatí za asociovaného člena rozhoduje predsedníctvo KPH Lučenec . V prípade neprijatia sa záujemca môže do 15. dní odvolať na členskú schôdzu KPH Lučenec.
2. Asociovaní členovia majú právo aktívne sa podieľať na výhodách členstva, ktoré KPH Lučenec poskytuje.
3. Asociovaní členovia nemôžu byť volení do orgánov klubu, nemajú možnosť voliť, hlasovať a rozhodovať o dôležitých otázkach..
4. Asociovaní členovia majú povinnosť dodržiavať stanovy KPH Lučenec a aktívne prispievať k zveľaďovaniu KPH Lučenec
5. Po troch rokoch asociovaného členstva a splnení vyššie uvedených podmienok, na základe písomnej žiadosti asociovaného člena, o riadnom členstve rozhoduje členská  schôdza KPH Lučenec.


Čestné členstvo

Členská schôdza KPH Lučenec na základe návrhu riadneho člena KPH Lučenec môže za čestného člena KPH Lučenec prijať:
•    Osobu staršiu ako 18 rokov
•    Osobu ktorá sa mimoriadnym spôsobom pričinila o rozvoj a propagáciu KPH Lučenec
•    Osobu ktorá je bezúhonná
•    Osobu ktorá  má významné  zásluhy na viditeľnej propagácii policajných dejín respektíve dejín bezpečnostných zborov pôsobiacich  na území súčasného  Slovenska alebo má iné mimoriadne zásluhy.

Návrh musí schváliť nadpolovičnou väčšinou členská schôdza. Čestní členovia členské poplatky do klubu neplatia.

 

Predmet činnosti

a) Združenie je nepolitická, dobrovoľná, záujmová, kultúrno-spoločenská nezávislá organizácia, združujúca priaznivcov policajnej histórie a histórie bezpečnostných zborov pôsobiacich na teritóriu strednej Európy s dôrazom na územie Slovenska.

b) Združuje zberateľov uniforiem, výstrojných súčiastok a dobového vybavenia so zameraním najmä na policajnú históriu alebo históriu bezpečnostných zborov.

c) Organizovanie spomienkových a pietnych akcií, prednášok, besied, krátkodobých výstav a expozícií týkajúcich sa uvedenej problematiky.

d) Navštevovanie stretnutí zberateľov policajných insígnií, policajných alebo bezpečnostných múzeí a iných miest súvisiacich s policajnou respektíve s bezpečnostnou históriou všeobecne.

Charakter združenia

a) Klub policajnej histórie Lučenec (ďalej len KPH Lučenec) vyvíja svoju činnosť na demokratických princípoch a pri tejto svojej činnosti sa riadi zákonmi a platným právnymi predpismi Slovenskej republiky, ako i štátu v ktorom práve vykonáva svoju činnosť, pričom spolupracuje so štátnymi orgánmi, orgánmi územnej správy a samosprávy, ozbrojenými bezpečnostnými zbormi ako aj s  fyzickými a právnickými osobami.

b) Klub policajnej histórie Lučenec (KPH Lučenec) nie je politická strana ani politické hnutie, nie je založený na zárobkovú činnosť. Nie je náboženskou alebo cirkevnou spoločnosťou, neprejavuje sympatie k hnutiam, ktoré násilím, hrozbou násilia alebo hrozbou inej ťažkej ujmy smerujú k potláčaniu základných ľudských práv a slobôd, nepodporuje ani nepropaguje skupiny osôb, ktoré násilím, hrozbou násilia alebo hrozbou inej ťažkej ujmy smerujú k potlačeniu základných ľudských práv a slobôd. KPH Lučenec nepodporuje, ani nepropaguje akúkoľvek rasovú, náboženskú, politickú či inú diskrimináciu, nespolupracuje a nesympatizuje s organizáciami, skupinami alebo osobami sympatizujúcimi, podporujúcimi alebo šíriacimi rasovú, náboženskú, politickú či inú diskrimináciu.

Ciele združenia:

a) Získavanie, sústreďovanie a vyhodnocovanie materiálov o policajnej histórii respektíve histórii bezpečnostných zborov strednej Európy s dôrazom na územie Slovenska

nadväzovanie kontaktov s osobami, ktoré priamo pôsobili v policajných alebo bezpečnostných zboroch na území Slovenska a sústreďovanie informácií o ich činnosti v týchto zboroch,

b) Združovanie zberateľov uniforiem, výstrojných súčiastok a dobového vybavenia so zameraním najmä na policajnú históriu alebo históriu bezpečnostných zborov.

c) Organizovanie spomienkových akcií, prednášok, besied, krátkodobých výstav a expozícií týkajúcich sa uvedenej problematiky a následná prezentácia historických zistení širokej verejnosti.

d) Navštevovanie stretnutí zberateľov policajných insígnií, policajných alebo bezpečnostných múzeí a iných miest súvisiacich s policajnou respektíve s bezpečnostnou históriou všeobecne.

e) Organizovanie dobrovoľných akcií zameraných na udržiavanie pamiatok (pomníky, hroby, policajná technika, pamätné miesta a pod.) spojených s históriou polície alebo bezpečnostných zborov na území súčasného Slovenska

f) Nadväzovanie, udržiavanie a rozvíjanie spolupráce s historickými klubmi a spolkami podobného zamerania na území Slovenskej republiky a v zahraničí za účelom výmeny skúseností, informácií a spoločného organizovania podujatí,

g ) Rozvíjanie spolupráce s odbornými inštitúciami, orgánmi štátnej správy a inými štátnymi a neštátnymi organizáciami na území Slovenskej republiky a v zahraničí, ktoré sa zaoberajú policajnou históriou alebo históriou bezpečnostných zborov

h) Vyhľadávanie a zbieranie policajnej a bezpečnostnej výstroje a výzbroje a doplnkov za účelom zabezpečenia ich reštaurovania, výroby ich replík a ich sústreďovanie na zberateľské, divadelné, filmové, muzeálne alebo iné obdobné účely, a to aj v spolupráci s oprávnenými fyzickými a právnickými osobami,

ch) Vytváranie rekonštruovaných historických policajných alebo bezpečnostných jednotiek, za účelom prezentácie ich výstroje, výzbroje a činnosti v danom historickom období, a to účasťou na vyššie uvedených podujatiach tohto článku,

i) Zberateľstvo, rekonštrukcia a reštaurovanie historickej policajnej alebo bezpečnostnej techniky, ich funkčných replík, vrátane kolesovej techniky,

j) Publikačná činnosť súvisiaca s predmetom činnosti KPH Lučenec

 

Čestný predseda: mjr. v.v. Ladislav Kolesár

Predseda: mjr. Mgr. Kamil Kolesár

Tajomník: plk. Mgr. Juraj Štaudinger

Hospodár: kpt. v.v. Ivan Krupa

Člen: npor. Bc. Robert Václavík

Člen: Peter Obrtal st.

Člen: Peter Obrtal ml.

Člen: Pavol Obrtal

Člen: npor. Mgr. Adrián Garaj

Člen: Ing. Igor Kubinec

Čestný člen: Mgr. Jerguš Sivoš PhD.

Čestný člen: plk. v.v. Ing. Bc. Jiří Rulc PhD.

Asociovaný člen: mjr. Mgr. Roman Záň

Asociovaný člen: npor. Mgr. Gabriel Bálint

Asociovaný člen: kpt. Mgr. Martin Klebaško

 

 

 

          V jeden pekný aprílový deň roku  2013 sa spoločne zhodli dvaja nadšenci histórie bezpečnostných zborov , že by bolo vhodné a pre ďalšie generácie príslušníkov polície osožné aby  mali možnosť   poznať históriu vývoja bezpečnostných zložiek.
          Pretože aj nositeľ Nobelovej ceny za literatúru a filantrop  Thomas Manna kedysi povedal   „Qui scit praeterita, futura intellegere - Kto nepozná minulosť, nepochopí budúcnosť“ vznikla myšlienka,  zorganizovali  prvú schôdzu kde  vymysleli názov Klub policajnej histórie Lučenec, stanovili  si ciele a úlohy a dňa 1. 8. 2013 bolo  občianske združenie Klub policajnej histórie Lučenec zaregistrované na MV SR a my jeho členovia sme začali napĺňať ciele v  ktorých  si stanovili a jasne  pomenovali priority bez toho aby čokoľvek propagovali.
          Osvojili si myšlienku učencov „že aj história bezpečnostných zložiek je súčasťou nášho kultúrneho dedičstva“ no hlavne si želajú aby ľudia a predovšetkým ich mladší kolegovia boli schopní chápať budúcnosť  a službu v polícii považovali za svoje poslanie v prospech občanov našej krajiny.

Joomla templates by a4joomla